شرایط ارتقای سطح کاربری

ارتقا سطح کاربری

شرایط ارتقا سطح از میگو به ماهی:

  • 15 روز از اولین واریز ریالی (حداقل 3 میلیون تومان) به حساب کاربری شما در اکسیر گذشته باشد.
  • حجم معاملات تان در 30 روز گذشته معادل 5 میلیون تومان باشد.
  • رمز یکبار مصرف حساب کاربری خود را فعال کنید.

شرایط ارتقا سطح از ماهی به دلفین:

  • قدمت حساب کاربری تان در اکسیر بیش از یک ماه باشد.
  • حجم معاملات تان در 30 روز گذشته معادل 50 میلیون تومان باشد.

شرایط ارتقای سطح از دلفین به هشت پا:

  • قدمت حساب کاربری تان در اکسیر بیش از دو ماه باشد.
  • حجم معاملات تان در 30 روز گذشته معادل 100 میلیون تومان باشد.

  شرایط ارتقا سطح از هشت پا به نهنگ:

  • قدمت حساب کاربری تان در اکسیر بیش از سه ماه باشد.
  • حجم معاملات تان در 30 روز گذشته معادل 300 میلیون تومان باشد.