زمان تسویه برداشت تومان

زمان تسویه ریالی با کاربران در حال حاضر بر طبق جداول زیر انجام خواهد شد.

زمانبندی تسویه ریالی